Етикетиране на уреди

Необходимостта от разумно и отговорно поведение на потребителите е отдавна осъзната в развитите страни. Усилията на неправителствените организации и на държавата в тази насока намират израз в редица информационни кампании, чиято цел е не само да дадат съвети за правилно пазарно поведение, но и да поставят на вниманието на хората различните екологични и социални проблеми, свързани с потреблението. Един от тези проблеми е необходимостта от ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда и в частност, намаляването на вредните емисии. Една съществена част от тях се отделят при работата на предприятията в енергийния сектор. Поради тази причина в Европейския съюз се  пропагандира и насърчава използването на уреди с висока степен на енергийна ефективност.

Друг положителен ефект от използването на енергоефективни уреди в домакинството е намаляването на разходите за електрическа и топлинна енергия, което ще позволи на домакинствата да оптимизират своя бюджет.

За да улесни потребителите при избора на енергийноефективни уреди и да изключи злоупотребите от страна на търговците, Европейският съюз въведе стриктни изисквания за етикетирани на най-масово използваните в домакинствата електроуреди по отношения на консумацията на енергия и други ресурси.

Като бъдещ член на ЕС, България приведе своето законодателство в съответствие с европейските изисквания, като от 2004г. познатото на страните от ЕС енергийно етикетиране е задължително и у нас.

Битови уреди, подлежащи на етикетиране за енергоконсумация

На специално етикетиране по отношение на консумацията на енергия и други ресурси чрез етикети и информационни листове подлежат следните битови уреди, дори и в случаите, когато същите се продават за недомакински цели:

·         домашни хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени храни, както и комбинации между тях;

·         перални машини;

·         барабанни сушилни машини;

·         комбинирани перални/сушилни машини;

·         миялни машини;

·         лампи, захранвани директно от електрическата мрежа;

·         въздушни климатизатори;

·         електрически фурни.

Търговците са длъжни да предлагат на потребителите битови уреди етикетирани с етикет и снабдени с информационен лист за консумация на енергия.

Основното предназначение на етикета е да ориентира потребителя при избора на продукта. Затова той трябва да е поставен така, че потребителят да може да се запознае с него в самия търговски обект, преди покупката.

Основното предназначение на информационния лист е да даде възможност на потребителя да следи за консумацията на енергия на уреда по време на неговата експлоатация. Затова той трябва да бъде приложен към уреда и да се предаде на потребителя в момента на доставката.

Общи изисквания към етикета за консумация на енергия

Етикетът за консумация на енергия и други ресурси трябва да отговаря на следните общи изисквания:

● да бъде на български език;

● да бъде поставен на видно за потребителите място върху стоката или нейната опаковка.

Когато битови уреди се представят на потребителите на открит щанд, в шоу руум или по друг начин, който позволява директен досег с продукта, етикетът за консумация на енергия трябва да бъде поставен на видно за потребителите място върху уреда или на табела в близост до него.

Общи изисквания към информационния лист за консумация на енергия

Информационният лист за консумация на енергия е част от съдържанието на техническата документация и информационните материали, съпътстваща уреда.

Информационният лист се прилага от търговеца към уреда и по този начин в момента на предаване на продукта, се получава от потребителя.

1. Хладилни уреди

Индикаторната буква за А+ и А++ на устройствата е разположена на

същата позиция, както индикаторната буква А за клас устройства А.

Консумацията на енергия, определена в съответствие с изискванията на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти е изразена в kWh за година (т.е. за 24 h x 365 дни), и описана като: „Консумация на енергия XYZ kWh за година, основана на стандартни опитни резултати за 24 h.  Действителната консумация на енергия ще зависи от това, как се използва уредът и къде е разположен.

2. Перални машини

Следните показатели трябва да виждате на етикета при закупуване на пералня:

Клас на изпиране; Клас на ефективност на сушене; Максимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 60 °С цикъл за памук; Вместимост на уреда за стандартен 60 °С цикъл за памук; Консумация на вода за цикъл на пране, използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук; Ниво на шума по време на циклите на пране и центрофугиране, използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук.

3. Сушилни машини

Следните показатели трябва да виждате на етикета при закупуване на сушилня: Знак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Наредбата за Националната схема за екомаркировка; Консумация на енергия в kWh за цикъл, за цикъл на уреда „сух памук“; Обявена вместимост за памук в kg; Тип на уреда – с въздушно отвеждане или кондензиране; Ниво на шума по време на циклите на пране и центрофугиране, използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук.

В информационният лист се включват и следните: Консумация на енергия определена в kWh за цикъл, за цикъл на уреда „сух памук”; Консумация на вода, определена в съответствие с изискванията на български стандарти; Време за сушене; Средна годишна консумация на енергия;

4. Комбинирани перални/сушилни машини

Следните показатели трябва да виждате на етикета при закупуване на комбинирани перални/сушилни машини:

Клас на енергийна ефективност на уреда; Консумация на енергия в kWh за цикъл пране (само пране и центрофугиране), използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук; Клас изпиране; Максимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 60 °С цикъл за памук; Вместимост (в kg) на уреда за стандартен 60 °С цикъл; Вместимост (в kg) на уреда за цикъл (сушене) „сух памук“; Консумация на вода в литри за цялостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене), използвайки стандартен 60 °С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене „сух памук“; Ниво на шума по време на циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки стандартен 60 °С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене „сух памук“.

В информационният лист се включват и следните:

Ефективност на извличане на вода за стандартен 60 ˚С цикъл на пране за памук, изразена като „Остатъчна вода след центрофугиране … %“ (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране); Постигната максимална скорост на центрофугиране постигната за стандартен 60 °С цикъл за памук; Консумация на вода при пране, центрофугиране и сушене в литри за напълно завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене); Консумация на вода само за пране и центрофугиране в литри за стандартен 60 °С цикъл на пране (и центрофугиране) за памук; Време за пране и сушене;

5. Миялни машини

Следните показатели трябва да виждате на етикета при закупуване на миални машини:

Клас на енергийна ефективност на уреда; Знак за екомаркировка; Консумация на енергия в kWh за стандартен цикъл; Клас на измиване; Клас на изсушаване; . Вместимост на уреда за стандартно разположение на приборите, чиниите и чашите; Консумация на вода в литри за напълно завършен цикъл; Ниво на шума по време на стандартен цикъл.

В информационният лист се включват и следните:

Програмно време за стандартен цикъл; Годишната консумация на енергия и вода, равна на 220-кратно използване на уреда.

6. Лампи

Следните показатели трябва да виждате на етикета при закупуване на лампи:

Клас на енергийна ефективност на уреда; Светлинен поток на лампата в лумени; Входна мощност на лампата във ватове; Обявена средна продължителност на живот на лампата в часове.

7. Въздушни климатизатори

Следните показатели трябва да виждате на етикета при закупуване на климатик:

Клас на енергийна ефективност на уреда; Знак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак; Годишна консумация на енергия, изчислена при обща входна мощност (умножена по средно 500 часа за година); Охлаждаща производителност, определена като хладилна мощност в kW, за уред в режим на охлаждане при пълен товар; Хладилен коефициент ЕЕR на уреда в режим на охлаждане при пълен товар; Вид на уреда – само охлаждане или охлаждане/отопление; Режим на охлаждане – въздушно охлаждане, водно охлаждане; топлинната производителност на уреда като топлинна мощност в kW, в режим на отопление при пълен товар (само при отоплителни климатици); класът на енергийна ефективност при режим на отопление (само при отоплителни климатици); Ниво на шум по време на стандартна функция;

8. Електрически фурни

Следните показатели трябва да виждате на етикета при закупуване на фурни:

Клас на енергийна ефективност на уреда; Знак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак; Консумация на енергия в kWh за функция(и) нагряване (естествена и/или принудителна циркулация на въздуха) на уредите; Използваем обем на отделенията в литри; Размер на уреда; Ниво на шума по време на функцията.

В информационният лист се включват и следните:

Площта на най-голямата повърхност за печене; Време, необходимо за „готвене“ при стандартен товар.

За по-подробна информация относно енергийната ефективност, етикеритането и санирането, посетете страницата на Българска национална асоциация на потребителите.

Виж още по темата